Skoči na glavno vsebino

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Brez naslova

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Namen programa

Program vzpostavlja ustrezne medsebojne povezave in vključuje strokovne rešitve in rezultate več mednarodnih in nacionalnih projektov v zadnjih sedmih letih na področju vrtcev, osnovnih in srednjih šol pri razvijanju različnih vrst pismenosti, novih strategij učenja in poučevanja ter ustvarjanja ustreznega e-podprtega učnega okolja. Namenjen je ranljivim skupinam: otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz ekonomsko šibkejših okolij.

Aktivnosti

Aktivnosti potekajo v treh večjih sklopih:

A. Oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti v vzgojno izobraževalnih institucijah, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (ciljna skupina so otroci s posebnimi potrebami);

B. ABC e-šole za oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti predvsem otrok iz ekonomsko šibkejših okolij;

C: Predstavitev in izmenjava rezultatov med šolami, ki so vključene v projekt na področju dela z ranljivimi skupinami.

Cilji

1. Senzibilizirati šolski prostor za delo z ranljivimi skupinami in inkluzivno paradigmo;

2. Nadgraditi dobro vzgojno izobraževalno prakso s strokovnimi rešitvami in rezultati dosedanjih mednarodnih in nacionalnih projektov in vključiti nove pristope in pedagoške strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami in e-podprto učno okolje v obstoječe uspešne modele in oblike dela.

3. Izdelati nova usposabljanja za opolnomočenje vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev za delo v e-podprtem učnem okolju;

4. Spodbuditi izmenjavo in širjenje izkušenj pri oblikovanju in uvajanju strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti med šolami, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in drugimi šolami, ki spodbujajo rabo IKT v različnih strategijah poučevanja in spremljanja učencev.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.


Poročilo o zaključku projekta

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Vzgojno izobraževalne institucije, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, smo bile v mesecu oktobru povabljene k sodelovanju v enomesečnem projektu Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju.

Na šoli smo oblikovali projektni tim, ki so ga sestavljale Tina Črnič, prof. matematike in računalništva, Helena Konda, dipl. muzikolog in mag. Mateja Medvešek Rjavec, prof. slovenščine. Projektni tim je pripravil pristope oz. pedagoške strategije za povečanje dostopnosti in enakih možnosti za učence in kolektiv OŠ Milke Šobar – Nataše.

S strani ministrstva smo prejeli finančna sredstva v višini 4066,56 €.

V času trajanja projekta od 12. 10. 2015 do 30. 11. 2015 smo izvedli:

  • predavanje za celoten kolektiv Darinke Jerčinovič: Nevrolingvistično programiranje;
  • predavanje za celoten kolektiv mag. Janje Zupančič: Vloga učitelja pri soustvarjanju spodbudnega učnega okolja (Dober učitelj je večni učenec, Moč različnih učnih strategij, Izzivi sedanjosti in bIižnje prihodnosti, Miselna naravnanost je odločitev posameznika ali Nadenite si rožnata očala);
  • gledališko delavnico za učence, Jasna Banovec, prof. def.;
  • glasbeno delavnico za učence, Darinka Pirc, prof. def.;
  • računalniško delavnico za učence, Laura Zrilič, prof. def.;
  • šiviljsko delavnico za učence, Ksenija Pejanovič, spec. def. in Jasmina Škrbec Masilo, prof. srp.;
  • kamišibaj gledališče za učence, Breda Kočevar.

Članice tima smo pripravile in izvedle predavanje za kolektiv OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta, v katerem smo predstavile našo šolo ter projekte s poudarkom na mednarodnem projektu S – Factor.

Nabavili smo tudi več športnih rekvizitov in didaktičnih pripomočkov.

V okviru projekta smo učiteljice Tina Črnič, Ajda Skrbinšek, Helena Konda in Mateja Medvešek Rjavec izvedle za učence 7., 8. in 9. razreda OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta šesturno delavnico z naslovom Čudežni mlinček.

Logopedinja Vlasta Lah je izvedla strokovno predavanje za učitelje OŠ Ljuba Šercerja v Kočevju in nudila logopedske nasvete za učence OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta.

Zelo veseli smo bili pohval s strani Zavoda republike Slovenije za šolstvo za odlično in kakovostno izvedbo programa in popolno pripravljeno dokumentacijo.

Related Images:

Dostopnost