Skoči na glavno vsebino

OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar- Nataše Črnomelj je Občina Črnomelj, soustanoviteljici pa Občina Semič in Občina Metlika.

Naša šola leži ob vznožju hriba v središču Črnomlja. Ime je dobila po partizanki, narodni herojinji Milki Šobar – Nataši. Šola je bila zgrajena leta 1970.

Obiskujejo jo učenci s posebnimi potrebami – otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju s področja Bele krajine.

Na šoli izvajamo naslednja programa:

 • prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
 • posebni program vzgoje in izobraževanja.

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše izvaja tudi:

 • dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah v Beli krajini in Dolenjski,
 • logopedsko obravnavo otrok in učencev v Beli krajini.

 

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom

 • V razredu je manj otrok kot v rednih oddelkih OŠ.
 • Učitelji za vsakega učenca pripravijo individualiziran program.
 • Obseg učne snovi je manjši, zato je več časa namenjenega utrjevanju usvojenega znanja.
 • Poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi.
 • Poudarek je na vzgojnih predmetih.
 • Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

Posebni program vzgoje in  izobraževanja

 • Ni klasičnih predmetov in ocenjevanja.
 • Predmeti zajemajo naslednja področja: razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, gibanje in športna vzgoja, delovna vzgoja, izbirni predmet …
 • Poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi.
 • Učitelji za vsakega učenca pripravijo individualiziran program.
 • V oddelku je prisoten tudi varuh negovalec.
 • Šola omogoča varstvo učencev v času šolskih počitnic
 • Izobraževanje poteka do 25. leta (šolanje se lahko tudi podaljša), po 18. letu pa jim pripada nadomestilo za invalidnost.
 • Učenci se po končanem šolanju vključijo v varstveno delovne centre.

Mobilna pedagoška služba

 • Dodatna strokovna pomoč (DSP) se izvaja v rednih osnovnih šolah in vrtcih.
 • Namenjena je učencem s posebnimi potrebami (primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovne težave, čustvene in vedenjske težave …).
 • Mobilni specialni pedagog pomaga pri premagovanju ovir in krepitvi učenčevih močnih področij, svetuje učiteljem in staršem.
 • Izvajajo jo specialni pedagogi, socialni pedagogi in logopedi.

Related Images:

Dostopnost